کانونهای تبلیغاتی و موسسات فرهنگی گلستان

واحد کانون های تبلیغاتی و موسسات فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان

آيين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌

آيين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوه‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌

مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران

پيرو نامه شماره 14590 مورخ 15/12/72 و عطف به نامه شماره 17233/9 مورخ 19/12/72 در خصوص درج آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغاتي مصوب 27/12/58 شوراي انقلاب اسلامي در روزنامه رسمي اعلام مي‌دارد:
نظر به اينكه رونوشت آيين نامه مزبور در زمان ابلاغ به دستگاه مجري مسامحتاً به آن روزنامه ارسال نگرديده و از طرفي در حال حاضر دستگاه ذيربط به همين علت در اجرا با مشكل مواجه شده است لذا مقتضي است در اسرع وقت نسبت به درج آن در روزنامه رسمي اقدام لازم معمول فرمايند.
مدير كل حقوقي رياست جمهوري

وزارت‌ ارشاد ملي‌

شوراي‌ انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ در جلسه‌ مورخ‌ 27/12/1358 بنا به‌ پيشنهاد شماره‌ 1031/45/6161 مورخ‌ 18/7/1358 وزارت‌ ارشاد ملي‌ به‌ استناد ماده‌ 6 قانون‌ تأسيس‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ (سابق‌) آيين‌ نامه‌ تأسيس‌ و نظارت‌ بر نحوة‌ كار و فعاليت‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ را به‌ شرح‌ زير تصويب‌ نمودند:
ماده‌ 1) منظور از كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ در اين‌ آيين‌ نامه‌ سازمان‌هايي‌ هستند كه‌ كار آنها تنظيم‌، تهيه‌، مشاوره‌ و اجراي‌ برنامه‌هاي‌ تبليغاتي‌ و روابط‌عمومي‌ و انجام‌ دادن‌ ساير خدمات‌ براي‌ معرفي‌ و فروش‌ كالا يا خدمات‌ مربوط‌ مي‌باشد. اين‌ سازمان‌ها بايد براي‌ انجام‌ دادن‌ خدمات‌ مورد نظر داراي‌ تجهيزات‌ لازم‌ و نيروي‌ انساني‌ ماهر براي‌ قسمت‌هاي‌ مختلف‌ خود باشند. محل‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ بايد تنها به‌ امور مذكور در اين‌ ماده‌ اختصاص‌ يابد.
ماده‌ 2) مأموران‌ صلاحيتدار وزارت‌ ارشاد ملي‌ مي‌توانند در تمام‌ مواقع‌ چگونگي‌ فعاليت‌ و دفاتر كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ را بررسي‌ نمايند.
ماده‌ 3) هر شخص‌ حقيقي‌ و يا حقوقي‌ وقتي‌ مي‌تواند به‌ فعاليت‌هاي‌ موضوع‌ ماده‌ يك‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ بپردازد كه‌ از وزارت‌ ارشاد ملي‌ پروانه‌ بگيرد و مدير مسئولي‌ كه‌ حائز شرايط‌ مندرج‌ در اين‌ آيين‌ نامه‌ باشد به‌ وزارت‌ ارشاد ملي‌ معرفي‌ نمايد.
تبصره‌: اشخاص‌ حقيقي‌ و مدير عامل‌ در مورد (اشخاص‌ حقوقي‌) بايد فاقد پيشينه‌ مؤثر كيفري‌ باشند و مشهور به‌ فساد اخلاقي‌ نباشند.
ماده‌ 4) مدير مسئول‌ بايد داراي‌ شرايط‌ زير باشد:
1- تابعيت‌ ايران‌
2- اهليت‌ قانوني‌
3- نداشتن‌ سوء شهرت‌ و سابقه‌ مؤثر كيفري‌
4- دارا بودن‌ ديپلم‌ كامل‌ متوسطه‌ و داشتن‌ حداقل‌ پنج‌ سال‌ سابقه‌ كار مؤثر در امور تبليغات‌ با تأييد كميته‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ يا مدرك‌ تحصيلي‌ معادل‌ دانشنامه‌ ليسانس‌ در رشته‌هاي‌ بازرگاني‌، روابط‌ عمومي‌، بازاريابي‌ و تبليغات‌ يا علوم‌ اجتماعي‌
5- عدم‌ اشتغال‌ در وزارتخانه‌ها يا مؤسسات‌ يا شركت‌هاي‌ دولتي‌ و يا شهرداري‌ها
تبصره‌: يك‌ نفر نمي‌تواند مديريت‌ مسئول‌ بيش‌ از يك‌ كانون‌ تبليغاتي‌ را عهده‌دار باشد.
ماده‌ 5) كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ نبايد از نظر اداري‌ و تصميم‌گيري‌ وابسته‌ به‌ وسائل‌ ارتباط‌ جمعي‌ و يا آگهي‌ دهندگان‌ باشند.
ماده‌ 6) رسانه‌هاي‌ همگاني‌ مجاز نيستند به‌ مشتريان‌ خود بطور مستقيم‌ تخفيفي‌ به‌ عنوان‌ كارمزد آژانس‌ بدهند و بايد نرخ‌ مصوب‌ آگهي‌ را دريافت‌ نمايند. تخفيف‌ مخصوص‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ فقط‌ به‌ سازمان‌هايي‌ تعلق‌ مي‌گيرد كه‌ از وزارت‌ ارشاد ملي‌ و اتحاديه‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ پروانه‌ داشته‌ باشند.
ماده‌ 7) وزارت‌ ارشاد ملي‌ مي‌تواند كساني‌ را كه‌ در تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ داراي‌ پروانه‌ وزارت‌ اطلاعات‌ و جهانگردي‌ سابق‌ هستند و استمرار فعاليت‌ و صلاحيت‌ فني‌ آنها طبق‌ بند 4 ماده‌ 4 مورد تأييد باشد بدون‌ توجه‌ به‌ مدرك‌ تحصيلي‌ به‌ عنوان‌ مدير مسئول‌ بپذيرد.
ماده‌ 8) اجازه‌ تأسيس‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ و شعب‌ و نمايندگي‌ در يك‌ يا چند حوزه‌ معيني‌ با توجه‌ به‌ امكانات‌ و لزوم‌ اين‌ امر با گرفتن‌ نظر مشورتي‌ اتحاديه‌ و سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ به‌ عهده‌ كميته‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ مي‌باشد.
تبصره‌: تغيير محل‌ واگذاري‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ و يا هرگونه‌ تغييري‌ در مديران‌ سازمان‌هاي‌ مذكور بايد قبلاً به‌ وزارت‌ ارشاد ملي‌ اعلام‌ گردد.
ماده‌ 9) در صورت‌ فوت‌ دارنده‌ پروانه‌ كانون‌ هرگاه‌ ميان‌ وراث‌ شخص‌ واجد شرايطي‌ درخواست‌ پروانه‌ كند با موافقت‌ ساير وراث‌ قانوني‌ حداكثر ظرف‌ سه‌ ماه‌ از تاريخ‌ موافقت‌ وراث‌ پروانه‌ به‌ نام‌ او صادر خواهد شد. وراث‌ همچنين‌ مي‌توانند با توافق‌ و اجازه‌ كميته‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ پروانه‌ را به‌ اشخاص‌ حقيقي‌ يا حقوقي‌ صاحب‌ صلاحيت‌ منتقل‌ كنند.
ماده‌ 10) به‌ منظور صدور پروانه‌ تأسيس‌ كانون‌ها و مؤسسات‌ تبليغاتي‌ و رسيدگي‌ به‌ شكايات‌ مربوط‌ به‌ آنها يا لغو پروانه‌ و بركناري‌ يا تعليق‌ مديران‌ مسئول‌ و تعطيل‌ موقت‌ يا دائم‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ كميته‌اي‌ به‌ نام‌ كميتة‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ در وزارت‌ ارشاد ملي‌ به‌ رياست‌ معاون‌ مربوط‌ و مركب‌ از مديركل‌ يا نماينده‌ او و يك‌ نفر ديگر به‌ انتخاب‌ وزير ارشاد ملي‌ و نماينده‌ تام‌ الاختيار اتحاديه‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ و در استان‌ها اين‌ كميته‌ متشكل‌ از معاون‌ استاندار و يا نماينده‌ او، مدير كل‌ ارشاد ملي‌ و كارشناس‌ مربوطه‌ تشكيل‌ مي‌گردد.
وظايف‌ كميته‌ به‌ شرح‌ زير است‌:
الف‌ - رسيدگي‌ و تصميم‌گيري‌ در مورد درخواست‌هاي‌ صدور پروانه‌ تأسيس‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ و يا گشايش‌ شعبه‌ يا نمايندگي‌.
ب‌ - رسيدگي‌ و تصميم‌ در مورد شكاياتي‌ كه‌ از كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ و يا مشتريان‌ آنها مي‌رسد. چنانچه‌ متقاضي‌ از تصميم‌ متخذه‌ در استان‌ شاكي‌ باشد مي‌تواند مراتب‌ را جهت‌ رسيدگي‌ به‌ كميته‌ مركزي‌ اعلام‌ نمايد.
پ‌ - صدور اخطار كتبي‌ يا تعطيل‌ تا سه‌ ماه‌ يا لغو پروانه‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ برحسب‌ درجه‌ تخلف‌.
تبصره‌: انتقال‌ پروانه‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ با رعايت‌ مفاد اين‌ آيين‌ نامه‌ و با تصويب‌ كميته‌ مجاز است‌ به‌ شرط‌ آنكه‌ انتقال‌ گيرنده‌ و يا انتقال‌ گيرندگان‌ اعم‌ از حقيقي‌ يا حقوقي‌ شرايط‌ لازم‌ مندرج‌ در اين‌ آيين‌ نامه‌ را داشته‌ باشند.
ماده‌ 11) در مواردي‌ كه‌ پروانه‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ يا شعبه‌ يا نمايندگي‌ آن‌ به‌ عللي‌ تعليق‌ گردد كانون‌ يا شعبه‌ يا نمايندگي‌ آن‌ موظف‌ است‌ از تاريخ‌ ابلاغ‌ تعليق‌ از انجام‌ و قبول‌ تعهدات‌ تازه‌ خودداري‌ كند.
ماده‌ 12) سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ و مؤسسات‌ انتشار دهنده‌ آگهي‌ در تنظيم‌ آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ خود مكلف‌ به‌ رعايت‌ نكات‌ زير مي‌باشند:
الف‌ - آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ بايد با موازين‌ شرعي‌ و قانوني‌ كشور منطبق‌ باشند.
ب‌ - استفاده‌ از تصاوير و عناوين‌ مقامات‌ عاليرتبه‌ مملكتي‌ و تمثال‌ پيشوايان‌ مذهبي‌ و شخصيت‌هاي‌ تاريخي‌ و فرهنگي‌ كشور در آگهي‌هايي‌ كه‌ هدف‌ آنها ارايه‌ كالاهاي‌ مصرفي‌ و خدمات‌ مشابه‌ مي‌باشد ممنوع‌ است‌.
پ‌ - آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ نبايد خدمات‌ يا كالاهاي‌ ديگران‌ را بي‌ ارزش‌ يا فاقد اعتبار جلوه‌ دهد.
ت‌ - در آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ ادعاهاي‌ غير قابل‌ اثبات‌ و مطالب‌ گمراه‌ كننده‌ نبايد گنجانده‌ شود.
ث‌ - آگهي‌ تبليغاتي‌ نبايد محتوي‌ گفتار يا تصاويري‌ باشد كه‌ براي‌ اخلاِق و معتقدات‌ مذهبي‌ و عفت‌ عمومي‌ توهين‌آميز باشد.
ج‌ - در آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ نمي‌توان‌ از قول‌ منابع‌ علمي‌ ادعاهايي‌ به‌ عمل‌ آورد كه‌ از طرف‌ منابع‌ موثق‌ علمي‌ تأييد نشده‌ باشد.
چ‌ - تبليغ‌ كالاهاي‌ بازرگاني‌ و خدمات‌ تجارتي‌ در كودكستان‌ها، دبستان‌ها، دبيرستان‌ها ممنوع‌ است‌.
ح‌ - تحقير و استهزاء ديگران‌ تلويحاً و يا تصريحاً در آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ ممنوع‌ است‌.
خ‌ - تبليغاتي‌ كه‌ مروج‌ فساد يا مخالف‌ اديان‌ رسمي‌ و برخلاف‌ عفت‌ عمومي‌ باشد ممنوع‌ است‌.
د- تعيين‌ جايزه‌ در مقابل‌ تشويق‌ به‌ خريد و مصرف‌ ممنوع‌ است‌.
ماده‌ 13) آگهي‌هاي‌ مربوط‌ به‌ خواص‌ مواد غذايي‌، آشاميدني‌، بهداشتي‌ و آرايشي‌ طبق‌ مقررات‌ مربوط‌ مستلزم‌ گرفتن‌ اجازه‌ قبلي‌ از وزارت‌ بهداري‌ و بهزيستي‌ است‌.
تبصره‌: تبليغ‌ در مورد خواص‌ داروها ممنوع‌ است‌ مگر بر طبق‌ ضوابط‌ ماده‌ 5 قانون‌ مربوط‌ به‌ مقررات‌ پزشكي‌ و دارويي‌ و مواد خوراكي‌ و آشاميدني‌ مصوب‌ 1334.
ماده‌ 14) براي‌ نمايش‌ هرگونه‌ فيلم‌ و اسلايد تبليغاتي‌ بايد قبلاً از وزارت‌ ارشاد ملي‌ پروانه‌ نمايش‌ كسب‌ شود.
ماده‌ 15) آگهي‌هاي‌ تبليغاتي‌ كه‌ از طريق‌ رسانه‌هاي‌ همگاني‌ (راديو، تلويزيون‌، سينما، روزنامه‌، مجله‌، سالنامه‌ ويزيتوري‌ و مانند آن‌) پخش‌ و انتشار مي‌يابد تابع‌ مقررات‌ مندرج‌ در اين‌ آيين‌ نامه‌ مي‌باشد.
ماده‌ 16) هرگاه‌ مدير مسئول‌ از رعايت‌ مقررات‌ مندرج‌ در اين‌ آيين‌ نامه‌ تخلف‌ نمايد بركنار و صاحب‌ كانون‌ آگهي‌ تبليغاتي‌ موظف‌ خواهد بود در مدت‌ يك‌ ماه‌ مدير مسئول‌ ديگري‌ را طبق‌ ماده‌ 4 معرفي‌ كند. در غير اينصورت‌ كانون‌ براي‌ مدتي‌ كه‌ از سوي‌ كميته‌ سازمان‌هاي‌ تبليغات‌ تعيين‌ مي‌شود تعطيل‌ مي‌گردد.
ماده‌ 17) كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ مكلفند كليه‌ دستورالعمل‌هايي‌ را كه‌ در آينده‌ در مورد تبليغات‌ از طرف‌ وزارت‌ ارشاد ملي‌ در حدود اختيارات‌ قانوني‌ آن‌ تهيه‌ و ابلاغ‌ مي‌گردد دقيقاً رعايت‌ نمايند.
ماده‌ 18) از تاريخ‌ انتشار اين‌ آيين‌ نامه‌ در روزنامه‌ رسمي‌ هيچ‌ مؤسسه‌اي‌ نمي‌تواند خارج‌ از مقررات‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ تحت‌ عنوان‌ كانون‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ و مانند آن‌ فعاليت‌ نمايد و كليه‌ اشخاص‌ اعم‌ از حقيقي‌ و حقوقي‌ كه‌ با يكي‌ از عناوين‌ مذكور در حال‌ فعاليت‌ مي‌باشند موظفند ظرف‌ سه‌ ماه‌ خود را با شرايط‌ آيين‌ نامه‌ تطبيق‌ داده‌ و امتياز جديد دريافت‌ كنند در غير اين‌ صورت‌ سازمان‌ براي‌ مدتي‌ كه‌ از سوي‌ كميته‌ سازمان‌هاي‌ تبليغاتي‌ تعيين‌ مي‌گردد تعطيل‌ مي‌شود.
ماده‌ 19) در صورتيكه‌ دارندگان‌ امتياز پس‌ از صدور پروانه‌ جديد فعاليت‌ رسمي‌ خود را ظرف‌ 6 ماه‌ آغاز و مراتب‌ را به‌ وزارت‌ ارشاد ملي‌ اعلام‌ نكنند يا بعد از شروع‌ فعاليت‌ مجدداً به‌ مدت‌ يك‌ سال‌ از ادامه‌ كار خودداري‌ و فعاليتي‌ نداشته‌ باشند پروانه‌ آنان‌ ملغي‌ تلقي‌ و از كار آنان‌ جلوگيري‌ خواهد شد.
ماده‌ 20) مراجع‌ انتظامي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌ مكلفند به‌ تقاضاي‌ وزارت‌ ارشاد ملي‌ از ادامه‌ كار اين‌ قبيل‌ مؤسسات‌ و همچنين‌ كانون‌هاي‌ آگهي‌ و تبليغاتي‌ فاقد پروانه‌ يا متخلف‌ جلوگيري‌ كنند.
ماده‌ 21) از تاريخ‌ تصويب‌ اين‌ آيين‌ نامه‌ كليه‌ مقررات‌ مغاير ملغي‌ است‌.

رييس‌ جمهور و رييس‌ شوراي‌
انقلاب‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌

+ نوشته شده در  شنبه دوم آذر 1387ساعت 13:14  توسط محمود غریب آبادی  |